Liko vos daugiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę. Direktyva į nacionalinę teisę turi būti perkelta ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 17 d. Nors Lietuvos nacionaliniu lygmeniu pranešėjų apsaugą jau beveik du metus reguliuoja Pranešėjų apsaugos įstatymas, svarbu žinoti, kokie pakeitimai bus įgyvendinami įstatyme, į jį perkeliant Direktyvą.

Tiek Pranešėjų apsaugos įstatymas, tiek Direktyva numato tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį visoms valstybės ar savivaldybių institucijoms bei valstybės ar savivaldybių valdomoms įmonėms yra nustatyta pareiga įdiegti vidaus pranešimų teikimo kanalus, kuriais būtų galima pranešti apie pažeidimus, būti paskirtas kompetentingas subjektas administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją, būti pranešta apie vidinį kanalą įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, būti užtikrinta vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumas ir t.t. Viešojo sektoriaus įstaigos, stambiosios, ypač užsienio kapitalo įmonės, kuriose vadovaujamasi korupcijos prevencijos politika turi įsidiegę vidinius kanalus pranešimams apie daromus pažeidimus gauti.

Vedame mokymus:

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas valstybės ir savivaldybės institucijose bei jų valdomose įmonėse

Gaukite daugiau informacijos, užduodami klausimą mūsų teisininkams čia.